Naslov Autor(i) Jezik
Bagatelna nabava Daniela Orlović
Hrvatski
Financije Daniela Orlović
Hrvatski
Informiranje Daniela Orlović
Hrvatski
Plan nabave Daniela Orlović
Hrvatski